พูดคุย:หน้าหลัก

จาก wikipedia
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กลุ่มงาน

กลุ่มงานวิจัยและข้อมูลสารสนเทศ

ศูนย์เทคโน

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

กลุ่มงานศูนย์เทคโนฯ

ภาษาไทยถิ่นใต้ “ตากใบ” (เจ๊ะเห)

ภาษาไทยถิ่นใต้ “ตากใบ” (เจ๊ะเห)

     ภาษาถิ่น คือ คำที่ใช้เรียกภาษาที่ใช้พูดกันในหมู่ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ต่างๆกัน โดยยังคงมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญของภาษานั้น เช่น ภาษาไทย มีภาษาถิ่นหลายภาษา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่น

อีสาน ภาษาไทยถิ่นใต้ ภาษาไทยถิ่นเหนือ และภาษาไทยกลาง หรือถิ่นกลาง เป็นต้น โดยทุกภาษาถิ่นยังคงใช้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ ที่สอดคล้องกัน แต่มักจะแตกต่างกันในเรื่องของวรรณยุกต์ เป็นต้น หากพื้นที่ ของผู้ใช้ภาษานั้นกว้าง ก็จะมีภาษาถิ่นที่หลากหลาย และมีภาษาถิ่นย่อยๆ ลงไปอีก ทั้งนี้ภาษาถิ่นแต่ละถิ่น จะมีเอกลักษณ์ทางภาษาของตนด้วย ภาษาถิ่นนั้นมักเป็นเรื่องของภาษาพูด หรือภาษาท่าทาง มากกว่า ภาษาถิ่นใต้ของตากใบ หรือ ภาษาเจ๊ะเห เป็นภาษาถิ่นใต้ที่สื่อสารกันมากในพื้นที่บางส่วนของ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และบางส่วนของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

     ภาษาเจ๊ะเห เป็นภาษาที่พูดกันไพเราะ นุ่มนวล มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในการจัดทำเอกสารภาษาไทยถิ่นใต้ “เจ๊ะเห” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติ ความเป็นมาของ “ภาษาเจ๊ะเห” เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปผ่านช่องทางหนังสืออิเล็คทรอนิก(E-book) ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม “ภาษาเจ๊ะเห” ในเอกสารประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตชาวตากใบ และคำศัพท์ภาษาเจ๊ะเห ที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน หากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมได้ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ถนนพิชิตำารุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ภาษาตากใบ หรือเจ๊ะเห เป็นภาษาถิ่นที่มีความแตกต่างจากถิ่นอื่น มีรายละเอียดต่อไปนี้ ๑. ความหมาย หรือที่มาของคำว่า “เจ๊ะเห”และ“ตากใบ” ๒. แหล่งที่พูดสำเนียงตากใบ (เจ๊ะเห) ๓. ประวัติ และความเป็นมาของคน ๔. ลักษณะภาษาไทยถิ่นใต้ตากใบ (เจ๊ะเห) ๕. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับคนพูดสำเนียงตากใบ

ความหมายหรือที่มาของค าว่า “เจ๊ะเห” และ “ตากใบ”

๑.๑ เจ๊ะเห ปัจจุบัน “เจ๊ะเห” เป็นชื่อของต าบลหนึ่ง ของอ าเภอตากใบอยู่ในเขตจังหวัดนราธิวาส ห่างจากตัว เมืองนราธิวาส ๓๓ กิโลเมตร มีเขตติดต่อกับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๕๒ เจ๊ะเห อยู่ในเขตครอบครองของกลันตัน ค าว่า “เจ๊ะเห” มีที่มา ๒ กระแส คือ กระแสที่ ๑ อาจารย์เฉลิม แสงสุวรรณ อดีตครูใหญ่โรงเรียนโคกมะม่วง ได้เล่าความเป็นมาจาก คุณพ่อ คือ ขุนวรสิทธิ์สาธร(ดี) อดีตก านันต าบลพร่อน สมัยพระบาทสมเดจจพระมงกุเเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า “เจ๊ะเห” มาจากค าว่า “เจ๊ะเหง” เพราะเจ๊ะเหง เป็นคนแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ ต่อมามีคนอื่นๆ อพยพมาตั้งถิ่นฐาน จนเป็นชุมชน ต่อมาเรียกเพี้ยนไปเป็น “เจ๊ะเห” จนทุกวันนี้ กระแสที่ ๒ จากเอกสาร “ชื่อบ้านนามเมืองนราธิวาส” พิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๖๓ ว่า “ที่ พ่อค้าจีนแล่นเรือส าเภามาค้าขายและเรือล่ม พ่อค้าจีน ไต้ก๋ง พร้อมลูกเรือพยายามช่วยเหลือตัวเอง จน สามารถขึ้นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ แห่งหนึ่งได้ทุกคน เมื่อคลื่นสงบจึงพากันไปกู้เรือและน าสินค้าขึ้นฝั่งได้ ส าเรจจ จากนั้นจึงเอาใบเรือ เสื้อผ้า ตากตามกิ่งไม้ ต้นไม้ มีชาวพื้นเมืองคนหนึ่ง มีอาชีพตัดไม้ขาย ได้มาตัด ไม้บริเวณที่พ่อค้าจีน ตากใบเรือและเสื้อผ้า เมื่อเหจนสิ่งเหล่านี้จึงคิดขโมย และได้ไปตัดไม้ที่มีเสื้อผ้าตากอยู่ แต่พ่อค้าและลูกเรือ กลับมาเหจนเสียก่อน จึงร้องเอะอะขึ้นว่า เจ๊ะ.....เฮ้ๆ ” เอาเสื้อผ้าอั๊วคืนมา จึงเป็นชื่อ ของ “เจ๊ะเห” ในเวลาต่อ”