ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

จาก wikipedia
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
    งานวิจัย 2560

งานวิจัย ปี ๒๕๖๐

+ บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยด้านพันธกิจการอนุรักษ์ ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม .ผศ.ดร.พูลทรัพย์ นาคนาคา.(๒๕๖๐)

+ แนวโน้มและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์ทางสุนทรียะของผู้เข้าชม หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย .ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี.(๒๕๖๐)

+ การศึกษางานวาดเส้นร่วมสมัยไทย กรณีศึกษา ๔ ศิลปินรุ่นใหม่ อัฐพร นิมมาลัยแก้ว อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ และจิรัชยา พริบไหว .น.ส.สงวนศรี ตรีเทพประติมา.(๒๕๖๐)

+ การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากศิลปินศิลปาธรไพโรจน์ ธีระประภา สู่นักออกแบบรุ่นเยาว์ : กรณีศึกษาศิลปินไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปาธรสาขาเรขศิลป์ .ผศ.เรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์.(๒๕๖๐)

+ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ประเภทโลหะเพื่อสร้างสำนึกรักสิ่งแวดล้อม .นายพศุตม์ กรรณรัตนสูตร.(๒๕๖๐)

+ แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน .ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง.(๒๕๖๐)

+ การศึกษาแนวทางการใช้สื่อประกอบนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย เพื่อถ่ายทอดความรู้จากนิทรรศการให้กับคนพิการทางการเห็น .รศ.ทักษิณา พิพิธกุล.(๒๕๖๐)

+ คู่มือแนวทางการจัดทำสื่อประกอบนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยสำหรับคนพิการทางการเห็น