ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน

จาก wikipedia
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ACE.jpg

ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจําปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน” สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจําปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย ไม่จํากัดเพศ และวัย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย

  กําหนดการ

เปิดรับผลงาน นับตั้งแต่วันประกาศ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ) ตัดสินภาพเข้าประกวด มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกาศผลการตัดสิน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทาง www.ocac.go.th มอบรางวัล สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดนิทรรศการ สิงหาคม ๒๕๖๒ หมายเหตุ กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชย จํานวน ๕๐ รางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

  ติดต่อสอบถาม

โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุด นักขัตฤกษ์) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ aseanphoto.ocac@gmail.com