รางวัลศิลปาธร

จาก wikipedia
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
             รางวัลศิลปาธร

รางวัลศิลปาธร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินร่วมสมัยสัญชาติไทย ผู้มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และอายุตั้งแต่ 30-50 ปี จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยให้ก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ แบ่งออกเป็น 5 สาขาคือ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ สาขาคีตศิลป์ สาขาภาพยนตร์ และสาขาศิลปะการแสดง เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547


       รายชื่อศิลปินที่ได้รับรางวัลศิลปาธร
ชื่อศิลปิน รางวัลศิลปาธร รูปศิลปิน
สมเถา สุจริตกุล สาขาดนตรี
Artist1.jpg
นิกร แซ่ตั้ง สาขาศิลปะการแสดง
Artist2.jpg
ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง สาขาศิลปะการแสดง
Artist3.jpg
สินีนาฏ เกษประไพ สาขาศิลปะการแสดง
Artist4.jpg
นิมิตร พิพิธกุล สาขาศิลปะการแสดง
Artist5.jpg
พิเชษฐ กลั่นชื่น สาขาศิลปะการแสดง
Artist6.jpg
มานพ มีจำรัส สาขาศิลปะการแสดง
Artist7.jpg
ประดิษฐ ประสาททอง สาขาศิลปะการแสดง
Artist8.jpg
เสน่ห์ สังข์สุข สาขาวรรณศิลป์
Artist9.jpg
อรสม สุทธิสาคร สาขาวรรณศิลป์
Artist10.jpg
ไพวรินทร์ ขาวงาม สาขาวรรณศิลป์
Artist11.jpg
ขจรฤทธิ์ รักษา สาขาวรรณศิลป์
Artist12.jpg
ศิริวร แก้วกาญจน์ สาขาวรรณศิลป์
Artist13.jpg
วินทร์ เลียววาริณ สาขาวรรณศิลป์
Artist14.png
ชาติ กอบจิตติ สาขาวรรณศิลป์
Artist15.png
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ สาขาวรรณศิลป์
Artist16.png
อาทิตย์ อัสสรัตน์ สาขาภาพยนตร์
Artist17.jpg
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล สาขาภาพยนตร์
Artist18.jpg
วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง สาขาภาพยนตร์
Artist19.jpg
พิมพกา โตวิระ สาขาภาพยนตร์
Artist20.jpg
เป็นเอก รัตนเรือง สาขาภาพยนตร์
Artist21.jpg
นนทรีย์ นิมิบุตร สาขาภาพยนตร์
Artist22.jpg
ธัญสก พันสิทธิวรกุล สาขาภาพยนตร์
Artist23.jpg
ปริญญา โรจน์อารยานนท์ สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
Artist24.jpg
เอกรัตน์ วงษ์จริต สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
Artist25.jpg
กุลภัทร ยันตรศาสตร์ สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
Artist26.jpg
สมชาย จงแสง สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
Artist27.jpg
สุวรรณ คงขุนเทียน สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
Artist28.jpg
ไสยาสน์ เสมาเงิน สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
Artist29.jpg
สมพิศ ฟูสกุล สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
Artist30.jpg
บรูซ แกสตัน สาขาดนตรี
Artist31.jpg
ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร สาขาดนตรี
Artist32.jpg
ณรงค์ ปรางค์เจริญ สาขาดนตรี
Artist33.jpg
เด่น อยู่ประเสริฐ สาขาดนตรี
Artist34.jpg
ชัยยุทธ โตสง่า สาขาดนตรี
Artist35.jpg
ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ สาขาสถาปัตยกรรม
Artist36.jpg
ประชา สุวีรานนท์ สาขาเรขศิลป์
Artist37.jpg
วิฑูรย์ คุณาลังการ สาขามัณฑนศิลป์
Artist38.jpg
วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ สาขาออกแบบ
Artist39.jpg
บัณฑิต อึ้งรังษี สาขาคีตศิลป์
Artist40.jpg
ดนู ฮันตระกูล สาขาคีตศิลป์
Artist41.jpg
สาครินทร์ เครืออ่อน สาขาทัศนศิลป์
Artist42.png
ณัฐ ยนตรรักษ์ สาขาคีตศิลป์
Artist43.jpg
พัดยศ พุทธเจริญ สาขาทัศนศิลป์
Artist44.png
นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล สาขาทัศนศิลป์
Artist45.png